Valtuustoaloite: Säännöstö hyvän hallinnon periaatteista

Facebooktwittermail

1. Esitän, että Porvoon kaupunki laatii pikaisesti säännöstön hyvän hallinnon periaatteista, joita tulee noudattaa kaikessa Porvoo-konsernin toiminnassa.
2. Lisäksi esitän, että hyvän hallinnon periaatteista järjestetään koulutusta – jo 2006 vuoden aikana – Porvoon kaupunki -konsernin henkilöstölle ja luottamushenkilöille.

Perustelut: Useiden viimeaikaisten, osittain julkisuuteenkin tulleiden käytännön esimerkkien valossa näyttää siltä, että hyvän hallinnon periaatteita ei ole asianmukaisesti sisäistetty Porvoossa, joten mm. alla lueteltujen säädösten osalta on aiheellista järjestää laajalti koulutusta.

Perustuslain 2 §:n mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia (Oikeusvaltioperiaate).

Perustuslain 21 §:n mukaan kansalaisilla on perusoikeus hyvään hallintoon, oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti, ilman aiheetonta viivytystä ja toimivaltaisessa viranomaisessa, käsittelyn julkisuus, oikeus tulla kuulluksi, oikeus saada perusteltu päätös, oikeus hakea muutosta riippumattomalta tuomioistuimelta.

Perustuslain 12 §:n mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu (Julkisuusperiaate).

Perustuslain 14 §:n mukaan julkisen vallan on edistettävä yksilön mahdollisuuksia osallistua… ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon (Osallistumis- ja vaikuttamisoikeus).

Perustuslain 17 §:n mukaan kansalaisilla on oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin.

Perustuslain 118 §:n mukaan virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Esittelijä vastaa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty (Virkavastuu).

Hyvän hallinnon oikeusperiaatteita ovat yhdenvertaisuus-, tarkoitussidonnaisuus-, objektiiviteetti-, suhteellisuus- ja luottamuksensuojaperiaate.

Hallintolain 6 §:ssä määritellään hallinnon oikeusperiaatteet: Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti (yhdenvertaisuusperiaate). Viranomaisen on käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin (tarkoitussidonnaisuuden periaate). Viranomaisten toimien on oltava puolueettomia (objektiviteettiperiaate), oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden (suhteellisuusperiaate), niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia (luottamuksensuojaperiaate).
Hyvään hallintoon liittyy myös palveluperiaate, neuvonta ja hyvän kielen vaatimus ja viranomaisten yhteistyö.

Porvoossa 5.6.2006

Pirkko Ruohonen-Lerner
kaupunginvaltuutettu (sit.), tarkastuslautakunnan jäsen

Comments are closed