Porvoo-konsernin kaikki työpaikat julkiseen hakuun!

Facebooktwittermail

Olen jättänyt Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen, jossa pyydän Porvoon kaupunginvaltuuston apulaiskaupunginjohtajan viran hoitamista koskevan päätöksen kumoamisesta. Suomen perustuslain 125 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Valinta virkaan tulee tehdä soveltaen kuhunkin virkaan säädettyjä kelpoisuusehtoja ja perustuslaissa mainittuja yleisiä nimitysperusteita sekä laeissa ja muissa säännöksissä määrättyjä erityisiä perusteita. Laki kunnallisesta viranhaltijasta määrää, että virat ja toimet pitää panna julkiseen hakuun. Kuitenkin ilman hakumenettelyä voidaan virkasuhteeseen ottaa henkilö määräajaksi. Porvoon omat, perustuslakia ja muita lakeja alhaisemman hallinto- ja toimintasäännön 32 §:n mukaan virka saadaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta, kun kysymyksessä on henkilön ottaminen sellaiseen virkaan, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut kaupungissa työsopimussuhteessa tai määräaikaisena viranhaltijana vähintään kuusi kuukautta ja määräaikaisen kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteen jatkaminen. Edelleen ”Apulaiskaupunginjohtajan, sivistysjohtajan, sosiaali- ja terveysjohtajan, teknisen ja ympäristöjohtajan sekä pelastusjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut virkaa ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.” Porvoon kaupunginvaltuustolle ei valintakokouksessa esitetty asianmukaista selvitystä Fredrick von Schoultzin kelpoisuudesta.

Porvoon apulaiskaupunginjohtajan yhtenä kelpoisuusvaatimuksena on hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Fredrick von Schoultz on jo aikaisemmin kertaalleen valittu Porvoon vt. apulaiskaupunginjohtajan viransijaiseksi ilman julkista hakumenettelyä. Kyseistä tehtävää hän on hoitanut 16.7.2007-31.12.2007, yhteensä viisi ja puoli kuukautta. Tämän lyhyehkön työjakson aikana ei mielestäni voida katsoa, että hän olisi saavuttanut hyvää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon.

Jos Porvoon apulaiskaupunginjohtajan virka jälleen täytetään ilman normaalia, julkista hakuprosessia, saa von Shoultz osakseen erityiskohtelua, jota kukaan muu kyseisestä virasta kiinnostunut potentiaalinen hakija ei voi saada. Mikäli hän hoitaa apulaiskaupunginjohtajan virkaa 1.10.2009-31.8.2010 eli yhteensä 11 kuukautta, voidaan hänet kaiken lisäksi Porvoon hallinto- ja toimintasäännön 32 §:n mukaan valita sijaisuuden päättyessä vakituiseksi viranhaltijaksi ilman minkäänlaista hakumenettelyä. Tämä ei ole uutta, sillä näin Porvoossa on toimittu useissa viranhakumenettelyissä aikaisemminkin.

Kunnan alhaisilla johtosäännöillä ei pitäisi voida kiertää systemaattisesti perustuslain ja muiden lakien määräämiä virkanimitysten pääsääntöjä. Porvoo-konsernin kaikki työpaikat tulisi aina laittaa julkiseen hakuun ja valita tehtäviin ne henkilöt, jotka parhaiten täyttävät työssä vaadittavat kriteerit. Myös kuntien tuottavuuden parantamiseksi olisi ensiarvoisen tärkeätä valita niiden kaikkiin tehtäviin – ja erityisesti johtajatasolle – työmarkkinoiden parhaat mahdolliset voimat.

Comments are closed