En ekonomi i balans borde vara en självklar uppgift för Borgåledningen

Facebooktwittermail
I Bbl (8.12 och 11.12) behandlades det ekonomiska läget i Borgå. Ekonomidirektör Peter Kjällman efterlyste signaler uppifrån gällande en vettig skötsel av ekonomin och stadsstyrelsens ordförande Matti Nuutti ville ha en politisk prioritering av investeringarna, då Borgå lever över sina tillgångar.Jag tycker de ekonomiansvariga borde haft tillräckligt signaler, det är egentligen helt klara spelregler.

Stadens strategi (som förutsatt att skuldsättningen inte ökar) borde tas på allvar likaså de godkända budgeterna och de i instruktionerna och kommunallagen nerskrivna reglerna. Ett ansvarsfullt och korrekt ledande innebär att verksamheten sköts så att ekonomin är i balans.

Det här är heller inget nytt eller borde kännas främmande för de som styr.Nuutti talar om politisk prioritering, det som behövs är en prioritering som bygger på saklig argumentering.

Stadsstyrelsen har prioriterat det enklaste sättet att leda verksamheten, ett slags låt gå mentalitet.Man borde prioritera hela verksamheten så att den är i balans med resurserna och sluta med olika politiska delprioriteringar (som att prioritera vissa investeringar), som bara förskjuter problemen på framtiden.

Det är klart att kommunens verksamhet är så pass komplicerad att det är i huvudsak tjänstemännen som skall göra arbetet, det blir politikernas sak att göra riktlinjer och godkänna verksamheten som helhet. För att det här skall fungera behövs ärlighet och öppenhet. Nu går man tyvärr i Borgå på en annan linje. Man har slutenhet som inte inger förtroende och man har gett både informell och formell makt åt vissa få politiker som är för stor och gör det svårt att få ordnade förhållanden på ekonomin.

Comments are closed